korannews.comBacaan qunut subuh untuk Imam

Dalam tulisan latin, berikut bacaan qunut subuh untuk Imam.

“Allah hummah dinaa fiiman hadait. Wa ’aafinaa fiiman ‘aafait.

Wa tawallanaa fiiman tawal-laiit. Wa baariklana fiimaa a’thait.

Wa qinaa syarramaa qadhait. Fa innaka taqdhii walaa yuqdha ‘alaik.

Wa innahu laayadzilu man walait. Walaa ya’izzu man ‘aadait.

Tabaa rakta rabbanaa wa ta’aalait. Falakalhamdu ‘alaa maa qadhait.

Nastaghfiruka wa natuubu ilaik. Wa shallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi,

wa’alaa aalihi washahbihi wasallam.”

Artinya: “Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk.

Dan berilah kesehatan kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan.

Dan peliharalah diri kami sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara.

Dan berilah keberkahan bagi kami pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan.

Dan selamatkan kami dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan.

Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.

Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Mahasuci Engkau wahai Rabb kami dan Maha tinggi.

Hanya untuk-Mu segala pujian atas segala yang telah Engkau tentukan.

Kami memohon ampun dari-Mu dan kami bertaubat kepada Engkau (dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya”.

Bacaan qunut subuh untuk makmum

Tulisan latin untuk bacaan qunut subuh untuk makmum adalah sebagai berikut.

Allahummah dini fi man hadait,

wa ‘afini fiman ‘afait, wa tawallani fi man tawallait,

wa barik li fi ma a’thait,

wa qini syarra ma qadhait,

fa innaka taqdhi wa la yuqdha ‘alaik,

wa innahu la yazillu man wa lait,

wa la ya’izzu man ‘adait,

tabarakta rabbana wa ta’alait,

fa lakal hamdu a’la ma qadhait,

wa astagfiruka wa atubu ilaik,

wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam”

Artinya: Ya Allah berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk,

berilah kesejahteraan kepadku di antara orang-orang yang Engkau beri kesejahteraan kepadaku di antara orang-orang yang kau beri pertolongan,

berikanlah keberkahan kepadaku pada apa-apa yang Engkau berikan kepadaku dan perliharalah aku dari kenurunkan yang Engkau putuskan,

karena sesungguhnya Engkau memutuskan dan tidak diputuskan atas-Mu dan tiada kehinaan kepada orang yang telah Engkau tolong,

Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami, lagi Mahatinggi.”

Demikian itu uraian bacaan qunut subuh. Semoga bermanfaat untuk keperluan pribadi Anda dalam beribadah subuh.